Приймальна комісія:  email telephon30   telegram color   whatsapp 

Методичне об’єднання кураторів навчальних груп

 Методичним орієнтиром для діяльності кураторів навчальних груп є методичне об’єднання кураторів. Методичне об’єднання кураторів - це структурний підрозділ системи навчального закладуз управління виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу кураторів груп.

 

 

Завдання методичного об’єднання- допомогти куратору вдосконалити методичний рівень організації виховної роботи; вивчення і узагальнення кращого досвіду комплексного підходу до організації виховного процесу в групах.

Робота методичного об’єднання кураторів організується на основі планування, узгодженого з єдиним навчально-виховним планом училища (планом роботи циклових комісій, завідувачів відділень, художньої самодіяльності, спортивно-масової роботи, гуртків, бібліотеки, комісії з профілактики правопорушень, студентського самоврядування). План роботи методичного об’єднання і плани роботи кураторів розробляються на початку навчального року і охоплюють різноманітні аспекти виховання студентів. Їх плани роботи спрямовані на активізацію навчання і дозвілля студентів, відображають систему роботи методичного об’єднання кураторів груп і студентського самоврядування. Першочергова увага в них приділяється вивченню індивідуальних особливостей студентів, та роботі з батьками, що є невід’ємною складовою виховання.

Методичне об’єднання працює над такими проблемами:

 • розробка та втілення в життя заходів, спрямованих на поліпшення успішності та якості підготовки спеціалістів;
 • впровадження інноваційних форм та методів організації поза аудиторної роботи для формування всебічно розвиненої й соціально активної особистості, здатної до самовдосконалення та самореалізації.

 

Методичне об’єднання надає методичну допомогу кураторам груп:

 • по оновленню форм і методів виховної роботи ;
 • по формуванню органів студентського самоврядування в групах та у гуртожитках ;
 • в організації змагання за звання «Кращий керівник студентської групи»;   
 • в організації і проведенні відкритих виховних заходів.

ІНСТРУКТИВНО-НОРМАТИВНІ МАТЕРІАЛИ КУРАТОРА

Роль куратора студентської групи в навчально-виховному процесі

Важливу роль у розв’язанні багатогранних завдань національного виховання студентської молоді належить викладачу-куратору студентської групи.

Діяльність куратора групи регламентується такими законодавчими документами:

 • Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року.
 • Загальна декларація прав людини, ухвалена ООН.
 • Державна національна програма «Освіта».
 • Наказ Міносвіти України від 31.12.2004 року №998 «Про затвердження концептуальних засад розвитку педагогічної освіти».
 • Національна програма патріотичного виховання учнів та студентської молоді, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2013 року №1453/716/99Е.
 • Указ Президента України № 518/2015 від 13.10.2015 р. «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020рр».
 • Указ Президента України від 21.02.2017 №43 «Про концепцію вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України»
 • Наказ Міносвіти України від 15.07.96 року №245 «Про затвердження положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти».
 • Положення про державний вищий заклад освіти, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 року Методичні рекомендації Міністерства освіти України від 03.08.98 року №1/9-303 до планування виховної роботи з студентами у вищих закладах освіти I-IVрівнів акредитації.
 • Рекомендації щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України (затверджена наказом Міносвіти і науки України від 07.09 2000 року).

 

 Посадова інструкція куратора навчальної групи

Куратору навчальної групи належить головна роль в організації і керівництві навчально-виховною роботою в групі.

Куратор навчальної групи призначається директором училищаз подання заступника директора з виховної роботи з числа викладачів.

Відповідальність

Куратор навчальної групи несе персональну відповідальність за стан навчально-виховної роботи в групі, за успішність, дисципліну, відвідування студентами занять, виконання ними розпорядку дня та правил внутрішнього розпорядку, участь студентів у громадському житті.

Куратор навчальної групи підзвітний у своїй роботі директору училища, а у вирішенні питань організації навчально-виховного процесу безпосередньо підпорядкований заступнику директора з виховної роботи.

Обов’язки

 1. Вибирати ефективні засоби реалізації завдань навчання, виховання і розвитку студентів.
 2. Здійснювати педагогічний контроль за дотримання студентами Статуту і Правил внутрішнього розпорядку училищата інших документів, які регламентують організацію навчально-виховного процесу.
 3. Постійно підтримувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.
 4. Дотримуватись педагогічної етики, поважати гідність студента, захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства, своєю діяльністю стверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі.
 5. Всебічно і глибоко вивчати запити, нахили, побутові умови життя студентів групи.
 6. Вести цілеспрямовану роботу з удосконалення підготовки спеціалістів для галузікультури і мистецтва.
 7. Виховувати свідоме ставлення до навчання, праці, обраної професії, бережливе ставлення до матеріальних цінностей, повагу до законів України, сприяти самоорганізації студентів.
 8. Формувати демократичний світогляд, національну свідомість, громадську позицію, патріотизм, високі моральні якості.
 9. Організовувати і проводити виховні, інформаційні години, збори, інші виховні заходи; сприяти організації роботи ради самоврядування в групі.
 10. Сприяти участі в олімпіадах, конкурсах за спеціальністю, конкурсах аматорського мистецтва, спортивних змаганнях.
 11. Організовувати роботу з підвищення культурного рівня студентів, розширення світогляду.
 12. Вести облік і аналіз успішності та відвідування студентів групи, організовувати надання допомоги невстигаючим і своєчасно інформувати батьків.
 13. Вести встановлену навчальним закладом документацію куратора групи (журнал куратора навчальної групи, особові справи, плани роботи,звіти, тощо).

Права

 1. Відвідувати навчальні заняття, іспити, творчі покази, захист курсових і дипломних проектів.
 2. Подавати директорові та педагогічній раді пропозиції щодо заохочення студентів і стягнення.
 3. Брати участь у роботі стипендіальної комісії, комісії з розподілу молодших спеціалістів.
 4. Виносити пропозиції щодо вдосконалення виховної роботи.
 5. Відвідувати студентів за місцем їх проживання, вивчення умов їх побуту.
 6. Ініціювати розгляд адміністрацією училища зпитань соціального захисту студентів.
 7. Вибирати форми підвищення педагогічної кваліфікації і проблем виховання.
 8. Виявляти соціально-педагогічну ініціативу, вибирати форми, методи, засоби роботи зі студентами.
 9. Захищати професійну честь, гідність відповідно до чинного законодавства.

 Функції куратора групи

Інформаційна

Педагог виступає носієм, зберігачем наукових знань з теорії і методики виховного процесу (знання закономірностей, принципів, предмета, об’єкта, засобів виховної діяльності). Саме куратор групи повинен акумулювати духовні знання, бути для студентів джерелом досвіду, різноманітної інформації, яку при необхідності може одержати кожен студент.

Організаторська

Куратор – організатор взаємодії в студентській групі. Він сприяє створенню системи взаємозалежностей між студентами, що визначають, породжують певні відносини даної особистості до інших людей, праці, суспільства, самого себе.

Куратор групи – організатор різних виховних програм, суть яких залежить від особливостей різних категорій студентської молоді.     

Організаторська функція полягає в умінні залучати студентів групи до різних видів виховної діяльності: пізнавальної, що збагачує уявлення студентів про навколишню дійсність; суспільно-корисної, спрямованої на загальну користь і благо;  ціннісно-орієнтаційної, яка розкриває студентам духовні та матеріальні соціально значущі цінності й орієнтує на них їх поведінку; художньо-творчої, що дає студентам можливість реалізувати індивідуальні творчі задатки та здібності; вільного спілкування, організації дозвілля студентів.

Стимулююча

Спрямована на створення розвиваючого середовища, атмосфери психолого-педагогічної підтримки в групі, що повинно сприяти самоутвердженню, самореалізації потенціалу можливостей молодої людини.

 Полягає у своєчасному виявленні зрушень на краще в розвитку кожного студента групи і відповідному заохоченні його до наступних корисних дій і вчинків (Фіцула М.М. Педагогіка: Посібник. – К.: Академія, 200. – 539 а).

Навчальна

Реалізується шляхом навчання студентів, засобами аналогічної, проектувальної, комунікативної, організаційної діяльності з тим, щоб вони добре орієнтувались у пізнавальній та профорієнтаційних ситуаціях.

 Дослідна

Полягає у спостереженні за діяльністю студентів, діагностиці рівня вихованості особистості та складання програм її випереджувального розвитку; інтерес до вихованця, його внутрішнього світу, захопленість людиною в цілому, потреба пізнавати її є природною для справжнього вихователя-дослідника.

Спрямовуюча

Націлює студента на правильний життєвий шлях своїм моральним життям і мудрими порадами, а також створенням гуманних взаємостосунків серед студентів, дає моральний дороговказ, приклад для наслідування своїм вихованцям. Одночасно куратор виступає і в ролі консультанта, який надає при необхідності допомогу в саморозвитку кожній молодій людині. Спрямовує її діяльність, спираючись на природні дані вихованця, пробуджує його задатки, здібності.

Соціальна

Передбачає вивчення куратором об’єктивних і суб’єктивних чинників, які впливають на розвиток особистості; вироблення навичок соціальної поведінки, спрямованих на успішне включення молоді в структуру сучасного життя і виробництва.

 

Координаційна

Полягає у спрямуванні куратором групи виховних зусиль усіх педагогів, батьків і представників громадськості на позитивні результати у вихованні студентів. Куратор групи передусім домагається, щоб педагоги, які працюють з студентами групи, керувались єдиними вимогами до них, здійснювали індивідуальний підхід. Куратор вивчає особливості навчально-виховної роботи викладачів, ознайомлюється з їх вимогами та стосунками зі студентами, обмінюється думками щодо поведінки окремих студентів, методів впливу на них. Об’єднання та спрямування виховної діяльності – найважливіше завдання куратора. Успіх виховної діяльності куратора залежить також від того, наскільки тісно він співпрацює з батьками студентів, від зв’язків з підприємствами, господарствами та установами, де проходять студенти практику.

Критерії готовності куратора групи до виховної роботи

Куратор групи повинен знати:

 1. Сутність і закономірність розвитку особистості, анатомо-фізіологічні, психологічні та вікові особливості студентів;
 2. Динаміку і визначення рівнів вихованості студента;
 3. Методи аналізу ефективності педагогічного управління процесом всебічного формування особистості;
 4. Теорію і методику національного виховання, специфіку роботи куратора групи, громадських молодіжних організацій;
 5. Принципи, форми і методи організації виховного впливу на студентів з урахуванням вікових особливостей;
 6. Принцип організації різних студентських колективів, об’єднань і керівництва ними.

Куратор групи повинен вміти:

 1. Визначити конкретні завдання виховного впливу, виходячи із загальної мети національного виховання, рівнів вихованості студентського колективу, будувати виховний процес на основі глибокого і систематичного вивчення студентів, їх інтересів, запитів, можливостей, на принципах добровільності та співробітництва;
 2. Реалізувати принципи безперервного виховання, народознавчого, людинознавчого і особистого підходів;
 3. Володіти методами і формами педагогічної діагностики та педагогічного прогнозування, рівня вихованості студентів, колективу і особистості в їхній єдності;
 4. Регулювати і коректувати міжособисті стосунки в студентських колективах,проводити в них профілактику розмежування, дезінтеграції та конфронтації;
 5. На практиці застосовувати принципи наукової організації праці, володіти методами управління студентським колективом;
 6. Впроваджувати студентське самоврядування, як найефективніший виховний засіб, звертаючись до громадської думки, бути обережним, не викликати відчуженості і замкнутості студента;
 7. Формувати гуманні співвідносини з студентами на рівні співробітництва і співтворчості з урахуванням національних традицій, соціального оточення;
 8. Об’єднувати виховні зусилля викладачів, які працюють в групах;
 9. Налагоджувати педагогічні стосунки з батьками студентів; знаходити розумні методи впливу;
 10. Організовувати зі студентами різні види виховної роботи: навчальну, трудову, ігрову, природоохоронну, дозвілля студентів, гуртки художньої діяльності, спортивні секції; попереджувати студентський травматизм, працювати зі студентами які потребують підвищеної педагогічної уваги;
 11. Сприяти самовихованню студентів, саморозвитку їх суспільно цінних якостей і створенню умов для самореалізації студента як неповторної індивідуальності;
 12. Аналізувати, узагальнювати і використовувати передовий педагогічний досвід. Систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію. Застосовувати регіональні прийоми пошуку, відбору і використання педагогічної інформації.

Діагностико-прогнозуючі вміння

 1. Аналізувати нормативні документи, педагогічну літературу і визначати на цій основі завдання виховної роботи в групі.
 2. Прогнозувати розвиток особистості студентів у процесі індивідуальної роботи з ними, визначити конкретні проблеми виховання студентського колективу та окремих студентів.
 3. Впроваджувати у практику передовий досвід по національному вихованню студентів, досягнення теорій і методики виховання, різні види колективної та індивідуальної діяльності студентів, розвивати їх активність, відповідальність кожного за доручену справу, залучати до такої діяльності яка збагачує позитивний досвід особистості, розвиває товариські, гуманні відносини.
 4. Організовувати самовиховання студентів, приймати оптимальні рішення у складних педагогічних ситуаціях.
 5. Здійснювати спільну роботу з органами охорони здоров’я, внутрішніх справ, батьками по профілактиці і подоланню пияцтва і алкоголізму, наркоманії, токсикоманії серед студентів.

Контрольно-корегуючі вміння

 1. Контролювати ділянки виховної роботи у групі: виконання правил для студентів, єдиних вимог і доручень, виконання режиму технікуму, організацію чергування в аудиторії, хід підготовки та проведення колективних творчих справ.
 2. Аналізувати стан розвитку і фізичної діяльності студента.
 3. Аналізувати виконання плану виховної роботи (виконання поставлених завдань, що сприяли б отриманню позитивного виховного ефекту в роботі); проміжний аналіз результатів діяльності, вихованості і розвитку студентського колективу.

Документація куратора

Під час навчально-виховного процесу куратор групи веде необхідну документацію:

 • Журнал куратора групи – ведеться облік інформації про кожного студента і групи в цілому за весь період навчання в училищі
 • План куратора на навчальний рік
 • Індивідуальна картка студента – заповнюється анкета особистих даних студента та його батьків при першому знайомстві
 • Паспорт групи – виконується облік даних аналізу особових справ студентів
 • Відомість відвідування – зведений облік відвідування студентами групи занять за місяць
 • Індивідуальний план ліквідації заборгованостей – видається студенту на підставі наказу директора
 • Протокол інструктажу з безпеки життєдіяльності – зазначаються теми проведених інструктажів, під особистий підпис студента перед виходом на канікули, практику