Приймальна комісія:  email telephon30   telegram color   whatsapp 

Про затвердження Кодексу академічної доброчесності

polojen04-1

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Кодекс академічної доброчесності Комунального закладу «Мелітопольський фаховий коледж культури і мистецтв» Запорізької обласної ради (далі – Коледж або КЗ «МФК КіМ» ЗОР) закріплює моральні принципи, норми та правила етичної поведінки, професійного спілкування педагогічних працівників та здобувачів освіти Коледжу.

1.2. Кодекс академічної доброчесності розроблено на підставі:

 • Конституції України;
 • Закону України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII «Про освіту»;
 • Закону України від 09.08.2019 р. № 2745-УІІІ «Про фахову передвищу освіту» (зі змінами та доповненнями);
 • Закону України від 01.12.2022 р. № 2811-IХ «Про авторське право і суміжні права» (зі змінами, внесеними згідно із Законами № 2849-IХ від 13.12.2022 р., № 2974-IХ від 20.03.2023 р.);
 • Закону України від 05.06.1997 р. № 318/97-ВР «Про видавничу справу» (зі змінами);
 • Закону України від 14.10.2014 р. № 1700-VII «Про запобігання корупції» (зі змінами);
 • Цивільного Кодексу України;
 • Статуту КЗ «МФК КіМ» ЗОР;
 • Правил внутрішнього трудового розпорядку Коледжу;
 • Положення про організацію освітнього процесу в КЗ «МФК КіМ» ЗОР (зі змінами), затвердженого наказом № 137-осн. від 29.08.2023 року;
 • інших нормативно-правових актів України, що визначають засади забезпечення академічної доброчесності в освітній діяльності комунального закладу «Мелітопольський фаховий коледж культури і мистецтв» Запорізької обласної ради.

1.3. У своїй діяльності Коледж дотримується принципів оцінювання здобувачів освіти винятково на підставі їх знань і вмінь, а педагогічних працівників – на основі їх професійної компетентності, результатів роботи, внеску в розвиток Коледжу, що є підставою для їхнього подальшого матеріального, морального та кар’єрного стимулювання.

Адміністрація Коледжу зобов’язується вживати заходи щодо запобігання та виявлення академічного плагіату в навчально-методичних роботах педагогічних працівників та здобувачів освіти.

 1.4. Педагогічні працівники, здобувачі освіти та співробітники Коледжу зобов’язані дотримуватися загальновизнаних норм етики, моралі, поважати гідність осіб, які працюють та навчаються в Коледжі, підтримувати систему демократичних відносин між представниками всієї освітньої спільноти, сприяти підвищенню морально-психологічного клімату в колективі, спрямовувати свої дії на зміцнення авторитету навчального закладу.

 

ІІ. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

2.1. Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження творчої діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання або творчих досягнень.

2.2. Засади академічної доброчесності Коледжу:

чесність – представники освітнього процесу зобов’язані діяти чесно та у жодному разі свідомо не висувати неправдивих тверджень;

законність – суворе дотримання у своїй діяльності членами освітнього процесу чинних нормативно-правових актів України, у тому числі локальних правових актів Коледжу, а також стимулювання до цього інших;

відповідальність – сумлінне та неухильне виконання покладених обов’язків, завдань та функцій, дотримання посадових інструкцій, положень, правил, здатність нести відповідальність за результати своєї діяльності та взятих на себе зобов’язань;

компетентність та професіоналізм – здобувачі освіти та педагогічні працівники зобов’язані підтримувати найвищий рівень компетентності у сфері професійної діяльності та навчання, складником якої є постійне підвищення кваліфікації, освітнього рівня, впровадження інноваційних форм діяльності;

справедливість – неупереджене ставлення учасників освітнього процесу, співробітників один до одного, об’єктивне, прозоре та незалежне оцінювання результатів навчальної, творчої чи трудової діяльності;

довіра – існування в освітньому середовищі атмосфери взаємної довіри, що заохочує вільний обмін ідеями та інформацією, сприяє співпраці й творчості, вільному продукуванню нових ідей, створення середовища неприпустимості привласнення результатів діяльності інших чи підрив репутації учасника освітнього процесу;

інформаційна відкритість та прозорість – вільний доступ до ресурсів інформації та документів, що стосуються усіх сфер освітньої, методичної, господарської та фінансової діяльності, крім тієї, доступ до якої обмежено законодавством, зокрема й шляхом забезпечення відкритого доступу на офіційному вебсайті Коледжу;

повага – виявлення поваги як до себе, так і до інших, незалежно від віку, статі та статусу, толерантність, уникнення зловживань посадовим становищем виборними чи призначеними представниками освітньої спільноти;

партнерство і взаємодопомога – зорієнтованість на співпрацю та партнерську взаємодію з метою підвищення якості навчальних й творчих результатів, протистояння будь-яким формам дискримінації, ганебним вчинкам, негативному впливу інших осіб.

2.2. Порушеннями академічної доброчесності та неприйнятними для здобувачів освіти та педагогічних працівників Коледжу вважаються:

академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) творчих результатів, отриманих іншими особами, як результатів власної творчості або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства під іменем особи, яка не брала участі в їх створенні;

самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих творчих результатів як нових результатів;

фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або творчих проєктах, наступне використання такої інформації, творчих результатів в академічній роботі;

фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що пов’язані зі здійсненням освітнього процесу чи творчих проєктів, наступне використання такої інформації, творчих результатів у академічній роботі;

списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;

обман – надання свідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (творчої) діяльності чи організації освітнього процесу;

шахрайство:

 • використання під час контрольних заходів заборонених допоміжних матеріалів або технічних засобів (шпаргалки, мікронавушники, телефони, планшети тощо);
 • проходження процедур контролю знань підставними особами;
 • придбання або отримання виконаних на замовлення академічних текстів у інших осіб та подання їх як власних результатів навчальної або творчої діяльності;
 • підробка підписів у офіційних документах (відомостях, актах, звітах, договорах тощо);
 • посилання на джерела, які не використовувалися в роботі;
 • здавання різними особами робіт з однаковим змістом.

хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги чи неправомірної вигоди в освітньому процесі;

несанкціонована співпраця – навмисна чи усвідомлена допомога або спроба допомоги іншій особі в здійсненні акту академічної недоброчесності, а також виконання на замовлення або продаж академічних текстів;

необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти педагогічними працівниками.

ІІІ. ПРАВИЛА ТА НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ, ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ТА КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ

3.1. Всі учасники освітнього процесу та працівники Коледжу зобов’язані:

 • дотримуватися вимог Конституції та законів України, вимог чинного законодавства України, Статуту, Правил внутрішнього трудового розпорядку, цього Кодексу, локальних нормативних документів Коледжу, а також умов договору про надання освітніх послуг;
 • своєю діяльністю сприяти збереженню, розвитку і популяризації освітніх та творчих традицій Коледжу, поширенню його позитивного іміджу;
 • відповідально ставитися до своїх обов’язків, вчасно й сумлінно виконувати необхідні навчальні, творчі та робочі завдання;
 • забезпечувати нерозривний зв’язок зі світовою та національною історією, культурою, національними традиціями;
 • дотримуватися моральних норм, високих духовних цінностей та правил етичної поведінки;
 • не чинити правопорушень, сприяти попередженню й викоріненню різних видів порушень іншими особами в навчальній, викладацькій, творчій та інших видах діяльності, бути нетерпимими до них;
 • поважати права і свободи людини, честь, гідність та особисту недоторканність особи, незважаючи на її стать, вік, соціальне становище, расову приналежність, релігійні та політичні переконання;
 • не чинити приниження честі та гідності, фізичне або психічне насильство, а також дискримінацію за будь-якими ознаками;
 • спілкуватися в освітньому середовищі державною мовою, дотримуватися мовленнєвої та поведінкової культури;
 • не розповсюджувати та запобігати розповсюдженню інформації, яка є неправдивою, такою, що ображає людину або може завдати шкоди репутації Коледжу;
 • сприяти становленню та розвитку партнерських відносин між викладачами та здобувачами освіти, підтримувати атмосферу довіри, відповідальності та взаємодопомоги в академічній спільноті;
 • відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточення та довкілля;
 • вести здоровий та активний спосіб життя, дотримуватися правил особистої гігієни, бути охайним та акуратним;
 • допомагати учасникам освітнього процесу, які опинилися в складних життєвих обставинах, відносяться до соціально незахищених та пільгових категорій;
 • підтримувати чистоту й порядок на території Коледжу, дбайливо ставитися до майна та ресурсів навчального закладу;
 • шанобливо ставитися до державної символіки та символіки Коледжу;
 • запобігати конфлікту інтересів, пов’язаного з освітнім характером відносин.

3.2. Неприйнятним для всіх учасників освітнього процесу та працівників є:

 • порушення норм Конституції України, чинного законодавства України в галузі освіти й культури, а також локальних нормативних документів Коледжу;
 • навмисне перешкоджання освітній, творчій чи трудовій діяльності учасників освітнього процесу Коледжу;
 • запізнення на роботу або пропуски навчальних занять без поважної причини;
 • використання речей в Коледжі, що можуть нашкодити життю та здоров’ю людини;
 • прояви різних форм агресії (булінг, цькування, мобінг тощо);
 • поширення неправдивої та компрометувальної інформації про учасників освітнього процесу чи працівників Коледжу;
 • перевищення повноважень під час навчання, трудової діяльності або проведенні творчих виступів, показів;
 • використання службових і родинних зв’язків з метою отримання нечесної переваги в навчальній, науковій чи трудовій діяльності;
 • ведення в Коледжі політичної, релігійної чи іншої пропаганди;
 • використання символіки Коледжу в заходах, не пов’язаних із діяльністю Коледжу;
 • завдавання шкоди матеріальним цінностям, а також матеріально-технічній базі Коледжу;
 • порушення Статуту та Правил внутрішнього розпорядку Коледжу;
 • порушення академічної доброчесності.

3.3. Здобувачі освіти у своїй навчальній діяльності зобов’язані дотримуватися моральних норм, правил етичної поведінки та принципів академічної доброчесності:

 • самостійно (крім випадків, які передбачають групову роботу), сумлінно та вчасно виконувати навчальні завдання, завдання поточного та підсумкового контролю результатів навчання;
 • бути присутнім на всіх навчальних заняттях, окрім випадків, викликаних поважними причинами та переведенням на індивідуальну форму навчання;
 • активно займатися самостійною роботою, знаходити інформацію з надійно перевірених джерел, додатково опрацьовувати нову літературу та Інтернет-ресурси, вказані в методичних рекомендаціях викладачів;
 • не допускати плагіату у своїх роботах, завжди робити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
 • дотримуватись норм законодавства про авторське право і суміжні права, поважати право інтелектуальної власності, творчі та навчальні здобутки інших;
 • надавати правдиву інформацію про результати власної творчої діяльності;
 • дотримуватися правил ділового спілкування у комунікації зі здобувачами освіти, педагогічними працівниками та співробітниками Коледжу;
 • поважати думки інших здобувачів, уміти вести дискусію, аргументовано відстоюючи свою точку зору;
 • не принижувати будь-яким чином гідність учасників освітнього процесу, запобігати таким діям з боку інших осіб;
 • не використовувати та запобігати використанню з боку інших здобувачів освіти службових або родинних зв’язків для отримання нечесної переваги в навчальній діяльності.

3.4. Педагогічні працівники у своїй діяльності зобов’язані дотримуватися етики ділового спілкування та принципів академічної доброчесності:

 • забезпечувати якість викладання освітніх компонент відповідної освітньо-професійної програми на високому методико-теоретичному рівні;
 • сприяти творчій активності та становленню громадянської позиції здобувачів освіти;
 • постійно підвищувати свій професійний рівень, використовувати новітні педагогічні технології та інформаційно-комунікаційні засоби навчання, актуальні й авторитетні джерела інформації;
 • керуватися принципами об’єктивності та прозорості під час оцінювання знань і компетентностей здобувачів освіти;
 • виховувати патріотизм, повагу до культурних цінностей української нації, її історико-культурних надбань і традицій;
 • не допускати плагіату та робити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей, дотримуватись норм законодавства про авторське право і суміжні права;
 • приходити на всі заняття вчасно і не залишати аудиторію передчасно, ефективно використовувати академічний час для досягнення результатів навчання, визначених у робочій програмі навчальної дисципліни;
 • ретельно та грамотно складати методичні вказівки й рекомендації до самостійної роботи здобувачів освіти, вказуючи наявні новітні надходження літератури та Інтернет-ресурси, надавати вичерпні консультації здобувачам освіти у відведений для цього час;
 • надавати правдиву інформацію про методики й результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (творчу) діяльність;
 • контролювати дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти;
 • поважати думку кожного здобувача освіти, заохочувати та надавати всім рівні можливості при обговоренні дискусійних питань;
 • дотримуватися принципів аполітичності, віротерпимості в освітньому процесі;
 • не принижувати будь-яким чином гідність учасників освітнього процесу, запобігати таким діям з боку інших осіб;
 • дотримуватися норм культури спілкування у процесі комунікації зі здобувачами освіти, педагогічними працівниками, співробітниками та гостями Коледжу;
 • для запобігання конфлікту інтересів, пов’язаного з неакадемічним характером відносин, уникати двозначних відносин зі здобувачами освіти, зокрема: прямого чи непрямого отримання подарунків або послуг від здобувачів освіти в обмін на дії та рішення, що належать до компетенції викладача; обговорення професійних, особистих якостей співробітників чи учасників освітнього процесу.

3.5. Дотримання етичних норм у творчій діяльності усіма учасниками освітнього процесу передбачає:

 • нести відповідальність за наслідки своєї творчої діяльності, протидіяти отриманню результатів, що суперечать принципам академічної доброчесності й можуть завдати будь-якої шкоди;
 • забезпечувати принципову чесність і прозорість на всіх стадіях творчої діяльності, вважати неприпустимим прояви нечесної поведінки, рішуче викривати факти плагіату та інших форм порушень авторського права;
 • визнавати міжнародні та національні правові норми щодо авторських прав, обов’язково посилатись на джерела інформації в разі використання ідей, тверджень, відомостей;
 • надавати правдиву інформацію про результати власних творчих доробок;
 • нести персональну відповідальність за чесну й об’єктивну оцінку семестрових та кваліфікаційних робіт;
 • визнавати творчий внесок кожного з авторів творчого проєкту, що проводився колективно, не включати до списку авторів осіб, які не мали відношення до отримання творчих результатів.

3.6. Дотримання корпоративної культури усіма учасниками академічної спільноти передбачає:

3.6.1. Збереження, розвиток і популяризацію освітніх, творчих традицій і цінностей Коледжу;

3.6.2. Присутність співробітників Коледжу та здобувачів освіти, які входять до складу колегіальних органів чи органів студентського самоврядування на їх засіданнях. Відсутність та залишення засідань, урочистостей чи інших заходів, учасниками яких вони є, можливі у зв’язку з поважною причиною чи під час пауз між виступами та відповідними заходами.

3.6.3. Повідомлення та попередження працівником Коледжу безпосереднього керівника про відсутність на роботі чи на робочому місці у зв’язку з поважною причиною із забезпеченням її документального підтвердження, а також про довготривалі відрядження, у тому числі за кордон, участь у конференціях, з’їздах, тренінгах, семінарах тощо, учасник яких представляє себе як представник Коледжу.

3.6.4. Підтримання зовнішнього вигляду, який відповідає характеру професійної та навчальної діяльності, віддаючи перевагу діловому стилю одягу.

3.6.5. Ведення здорового способу життя учасників академічної спільноти.

3.6.6. Підтримання культури поведінки, у тому числі:

 • поважати колег та здобувачів освіти, не допускати запізнень на роботу й на навчання без поважних причин;
 • неприпустимо залишати сміття, жувальні гумки, робити надписи і малюнки на меблях, обладнанні, стінах тощо, а також клеїти інформаційні листи та оголошення у непризначених для цього місцях;
 • під час проведення заходів на рівні Коледжу (конференцій, засідань, ділових зустрічей, урочистостей тощо) члени освітньої спільноти проявляють повагу і толерантне ставлення до промовців, дотримуються тиші й порядку, не користуються мобільними телефонами, залишають приміщення у паузі між виступами.

ІV. ПОЛІТИКА АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ КОЛЕДЖУ

 4.1. Дотримання загальних засад академічної доброчесності, моральних правил та етичних норм учасниками освітнього процесу є складовою внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої освіти Коледжу.

4.2. Академічна доброчесність у Коледжі забезпечується:

 • діяльністю Комісії академічної доброчесності Коледжу;
 • діяльністю уповноваженого з антикорупційної діяльності в Коледжі;
 • функціонуванням системи запобігання та виявлення академічного плагіату в Коледжі;
 • посиленням заходів щодо боротьби зі списуванням здобувачів освіти під час виконання різних типів завдань;
 • протидією будь-яким проявам неправомірної вигоди;
 • проведенням тренінгів, лекцій, семінарів та інших заходів для учасників освітнього процесу з метою заохочення їх до етичної поведінки та формування моральних та духовних цінностей, академічної культури, навичок протидії академічній недоброчесності;
 • формування умов для розвитку взаємної довіри, поваги та партнерства між учасниками освітнього процесу;
 • вивчення досвіду вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів щодо реалізації принципів академічної доброчесності в освітньому середовищі.

4.4. Кожний учасник освітнього процесу несе відповідальність за дотримання засад академічної доброчесності, моральних правил та етичних норм в навчальній, педагогічній та адміністративній діяльності.

4.5. Кожний учасник освітнього процесу зобов’язаний власним прикладом демонструвати дотримання засад академічної доброчесності, моральних правил та етичних норм, реагувати на порушення або спроби порушень принципів і правил академічної доброчесності іншими особами, зокрема:

 • вказувати учасникам освітнього процесу на неприпустимість здійснення нечесної поведінки в освітній, творчій та трудовій діяльності;
 • повідомляти адміністрацію Коледжу або органи студентського самоврядування про порушення особами правил академічної доброчесності;
 • звертатися до Комісії академічної доброчесності Коледжу з метою розгляду порушень академічної доброчесності учасниками освітнього процесу та притягнення їх до відповідальності.

4.6. Відповідальність за дотримання цінностей академічної доброчесності є особистим обов’язком кожного та спільною справою освітньої спільноти загалом.

4.7. Питання про дотримання учасниками освітнього процесу засад академічної доброчесності, моральних правил та етичних норм наприкінці кожного семестру розглядаються на засіданнях Педагогічної ради, профспілкового комітету, Студентської ради, циклових комісій.

4.8. Контроль за дотриманням педагогічними працівниками правил академічної доброчесності здійснюють заступники директора з навчальної та виховної роботи. Контроль за дотриманням академічної доброчесності, неприпустимістю її порушень, реалізацію заходів щодо запобігання проявам академічної недоброчесності на циклових комісіях здійснюють голови циклових комісій та класні керівники академічних груп.

4.9. За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до академічної відповідальності:

 • отримання незадовільної оцінки за результатами контрольного заходу;
 • повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);
 • повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;
 • зниження семестрового академічного рейтингу;
 • позбавлення на певний термін права на навчання за індивідуальним графіком або дострокове складання сесії;
 • відрахування з Коледжу;
 • позбавлення академічної стипендії;
 • позбавлення наданих пільг щодо оплати навчання, проживання в гуртожитку.

4.10. За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники можуть бути притягнені до академічної та дисциплінарної відповідальності:

 • відмова у присвоєнні або позбавлення присвоєної кваліфікаційної категорії;
 • відмова у присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання;
 • догана;
 • позбавлення на певний строк премій, надбавок, інших заохочень, визначених чинним трудовим законодавством, Колективним договором, внутрішніми локальними правовими актами.

4.11. За порушення етичних та моральних норм і правил академічної доброчесності до учасників освітнього процесу можуть бути застосовані різні заходи дисциплінарного або виховного характеру, зокрема, відвідування спеціальних занять (тренінгів), попередження в усній формі чи наказом директора, обмеження участі порушника у творчих заходах, які проводяться Коледжем на різних рівнях, виключення з окремих творчих проєктів.

4.12. За одноразове чи систематичне грубе порушення моральних правил, етичних норм, правил корпоративної культури до працівників чи здобувачів освіти можуть бути також застосовані заходи відповідальності:

 • попередження;
 • рекомендація публічного вибачення;
 • винесення догани;
 • матеріальне або фінансове відшкодування заподіяних збитків;
 • внесення Комісією клопотання перед директором та органами студентського самоврядування про застосування заходів дисциплінарної відповідальності, у тому числі відрахування здобувачів освіти, звільнення педагогічного працівника чи співробітника.

4.13. Притягнення особи до відповідальності за порушення норм, визначених цим Кодексом, враховується у випадку допущення нею повторно порушень норм академічної доброчесності як обставина, яка є підставою для застосування найбільш суворих заходів дисциплінарної відповідальності, зокрема відрахування здобувачів освіти, звільнення педагогічного працівника чи співробітника Коледжу.

V.  КОМІСІЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

 5.1. Комісія академічної доброчесності Коледжу (далі – Комісія) – колегіальний орган, на який покладені такі завдання:

 • організаційно-методичне забезпечення виконання прийнятих в Коледжі стандартів академічної доброчесності;
 • виявлення порушень засад академічної доброчесності, моральних правил та етичних норм з боку учасників освітнього процесу;
 • розгляд скарг про підозру в застосуванні неетичних практик в освітній діяльності;
 • надання пропозицій директору Коледжу щодо притягнення порушників академічної доброчесності до відповідальності й накладення відповідних санкцій.

5.2. До складу Комісії входять: представник адміністрації, профспілкової організації, Студентської ради.

Склад Комісії затверджується наказом директора терміном на один навчальний рік.

5.3. До членів Комісії не можуть обиратися особи, які притягувалися до відповідальності за порушення цього Кодексу та Правил внутрішнього трудового розпорядку Коледжу.

5.4. Члени Комісії, проти яких висунуто звинувачення в порушенні цього Кодексу, відстороняються від діяльності в Комісії, а на їхнє місце обирається інша особа.

5.5. Заступник голови комісії та секретар обираються з-поміж її членів на першому засіданні простою більшістю голосів шляхом відкритого голосування. На першому засіданні ухвалюється план роботи Комісії, про виконання якого голова Комісії звітує в кінці кожного семестру перед Педагогічною радою Коледжу.

5.6. Засідання Комісії проводяться один раз на два місяці відповідно до плану роботи.

5.7. Засідання вважається правомірним, якщо в ньому беруть участь 2/3 складу її членів.

5.8. Рішення Комісії приймаються на її засіданні простою більшістю голосів відкритим голосуванням і оформляються протоколом, який підписують голова і секретар Комісії.

5.9. Будь-який учасник освітнього процесу, який став свідком або має серйозну підставу вважати, що стався факт порушення академічної доброчесності, має право подати офіційну заяву до Комісії через завідувача відділення із подальшою передачею до Комісії.

У цьому випадку голова Комісії не пізніше, ніж через 10 днів після подання заяви оголошує про проведення позачергового засідання, на якому відбувається розгляд заяви. Особа, що подала заяву (далі – заявник), повинна викласти в ній аргументи, які свідчать про порушення академічної доброчесності, та надати відповідні докази.

5.10. Процедура розгляду заяви про порушення академічної доброчесності включає наступне:

5.10.1. Повідомлення особи про подання заяви. Особа, яка підозрюється в порушенні академічної доброчесності (далі – відповідач) за заявою має бути ознайомлений із висунутою проти нього підозрою, особливостями процедури розгляду даного питання. Допускається право відводу відповідача щодо будь-якого члена Комісії, якщо підозри в його упередженості є обґрунтованими.

Здобувач освіти, педагогічний працівник може визнати свою вину в допущеному порушенні. У такому разі розслідування щодо заяви не проводиться, а факт визнання провини враховується при визначенні виду академічної відповідальності.

5.10.2. Проведення розслідування.

Процедура розгляду питання передбачає:

 • опитування свідків (свідком може бути будь-який учасник освітнього процесу, якому відомі обставини, що стосуються справи);
 • вивчення першоджерел (публікації, підсумкові роботи);
 • проведення консультацій з експертами (експертом може бути особа, якій доручено провести дослідження матеріальних об’єктів, явищ і процесів, що містять інформацію про обставини справи, й дати висновок із питань, які виникають під час розгляду справи й стосуються сфери її спеціальних знань);
 • інші заходи, необхідні для проведення об’єктивного розслідування.

5.10.3. Завершення розслідування та підготовка висновку.

За результатами розгляду питання та з’ясування всіх істотних обставин Комісія готує письмовий висновок, який містить такі складові:

 • вступна частина (дата складання та строки проведення розслідування, учасники процедури розгляду порушення засад академічної доброчесності, моральних правил чи етичних норм та зміст заяви);
 • описова частина (інформація по суті питання, яка була розглянута Комісією);
 • мотивувальна частина (обставини та докази, які Комісія взяла до уваги при вирішенні заяви);
 • резолютивна частина (офіційні висновки та рекомендації для прийняття рішення).

5.10.4. Якщо будь-який член Комісії не погоджується зі звітом, він має право викласти окремо свою думку, що є невіддільною частиною звіту.

5.10.5. Усі учасники розгляду мають бути ознайомлені з результатами розгляду заяви та в разі наявності, подати письмові зауваження або заперечення до звіту.

5.10.6. Відповідач за заявою має право:

 • знати про дату, час і місце проведення засідання та бути присутнім на ньому під час розгляду питання про притягнення його до академічної відповідальності;
 • знайомитися з усіма матеріалами щодо встановлення фактів порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження;
 • особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;
 • оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, вповноваженого розглядати апеляції, або до суду.

5.11. Висновок Комісії про розгляд питання про порушення академічної доброчесності надсилається впродовж трьох днів до директора Коледжу. Директор приймає рішення про винуватість або невинуватість особи, проти якої було подано заяву, та притягнення її до академічної відповідальності або застосування заходів дисциплінарного чи виховного характеру (у випадку доведення вини відповідача).

Прийняте рішення є підставою для видання відповідного наказу по Коледжу.

5.12. У випадку виникнення нових обставин справи або недостатнього вивчення Комісією усіх поданих матеріалів директор Коледжу може направити справу на додатковий розгляд.

5.13. Комісія повинна забезпечити конфіденційність розгляду питання про порушення академічної доброчесності та не допускати поширення інформації за межі відповідних регламентних процедур. Тільки учасники процедури розгляду порушення академічної доброчесності можуть бути ознайомлені зі змістом заяви та матеріалами справи.

5.14. Рішення про притягнення до академічної відповідальності може бути оскаржене в письмовій формі впродовж десяти днів з моменту ознайомлення з прийнятим рішенням. Апеляція подається на ім’я директора Коледжу, який призначає склад апеляційної комісії для повторного розгляду справи.

Апеляційна комісія розглядає питання та готує новий звіт про порушення академічної доброчесності, який передає на розгляд директору коледжу. Остаточне рішення приймається директором Коледжу або уповноваженою ним особою. Рішення директора Коледжу не оскаржуються.

VІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 6.1. Цей Кодекс ухвалюється педагогічною радою Коледжу, погоджується Студентською радою та затверджується наказом директора.

6.2. Зміни та доповнення до Кодексу вносяться за поданням адміністрації, педагогічної ради Коледжу, Студентської ради, про що видається новий наказ директора на затвердження Кодексу в новій редакції.