Приймальна комісія:  email telephon30   telegram color   whatsapp 

Положення про організацію інклюзивного навчання

polojen01

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про організацію інклюзивного навчання в комунальному закладі «Мелітопольський фаховий коледж культури і мистецтв» Запорізької обласної ради (далі – Положення) визначає організаційні засади інклюзивного навчання з метою реалізації права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття якісної фахової передвищої освіти з урахуванням потреб та можливостей таких осіб.

1.2. Положення розроблено відповідно до:

 • Загальної декларації прав людини, прийнятої та проголошеної резолюцією 217 А (ІІІ) Генеральної Асамблеї ООН від 10.12.1948 р.;
 • Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю (2006 р.);
 • Конвенції ООН про права дитини (1989 р.);
 • Конвенції ООН з подолання дискримінації в освіті (1960 р.);
 • Саламанської декларації та рамок дій щодо освіти осіб з особливими освітніми потребами (7.06.1994 р.);
 • Конституції України;
 • Закону України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII «Про освіту» (зі змінами та доповненнями);
 • Закону України від 01.07.2014 р. № 1556-VII «Про вищу освіту» (зі змінами та доповненнями);
 • Закону України від 21.03.1991 р. № 875-XII «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (зі змінами);
 • Закону України від 05.10.2000 р. № 2017-III «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» (зі змінами);
 • Закону України від 06.10.2005 р. № 2961-IV «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» (зі змінами);
 • Закону України від 17.01.2019 р. № 2671-VIII «Про соціальні послуги»;
 • Постанови КМУ від 15.09.2021 р. № 957 «Про затвердження порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти»;
 • Постанови КМУ від 10.07.2019 р. № 635 «Про затвердження порядку організації інклюзивного навчання у закладах вищої професійної освіти», зі змінами, внесеними Постановою КМУ від 21.07.2021 р. № 765 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами»;
 • Концепції розвитку інклюзивного навчання, затвердженої наказом МОНУ від 01.10.2010 р. № 912;
 • наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження державного стандарту соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання» № 718 від 23.12.2021 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.01.2022 р. за № 72/37408;
 • Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, схваленою розпорядженням КМУ від 14.04.2021 р. № 366-р;
 • листа МОН від 15.06.2022 р. № 1/6435-22 «Щодо забезпечення освіти осіб з особливими освітніми потребами»;
 • інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері освіти соціального захисту та соціальної реабілітації осіб з особливими потребами;
 • Статуту комунального закладу «Мелітопольський фаховий коледж культури і мистецтв» Запорізької обласної ради та інших внутрішніх нормативних актів закладу.

1.3. Комунальний заклад «Мелітопольський фаховий коледж культури і мистецтв» Запорізької обласної ради (далі – Коледж або КЗ «МФК КіМ» ЗОР) надає освітні послуги здобувачам фахової передвищої освіти на рівній основі, без дискримінації, незалежно від віку, громадянства, місця проживання, статі, кольору шкіри, соціального та майнового стану, національності, мови, походження, стану здоров’я, ставлення до релігії, а також від інших обставин із застосуванням особистісно-орієнтованих методів навчання та з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності усіх здобувачів фахової передвищої освіти, рекомендацій індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (за наявності) та/або висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (за наявності), що надається інклюзивно-ресурсним центром.

1.4. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

 • здобувачі освіти з особливими освітніми потребами – особи з особливими освітніми потребами, які здобувають фахову передвищу освіту в Коледжі;
 • інклюзивна група – академічна група в Коледжі, де поряд з іншими здобувачами освіти навчаються одна або більше осіб з особливими освітніми потребами;
 • принципи універсального дизайну – рівноправне використання; гнучкість у користуванні; просте та інтуїтивне використання; сприйняття інформації незалежно від сенсорних можливостей користувачів; терпимість до помилок; низький рівень фізичних зусиль; наявність необхідного розміру та простору;
 • психолого-педагогічний супровід – комплексна система заходів з організації освітнього процесу здобувача освіти з особливими освітніми потребами, передбачена індивідуальним навчальним планом.
 • ресурсна кімната – спеціально організований зональний освітній простір, спрямований на гармонійний, емоційний, психічний та фізичний розвиток здобувача освіти з особливими освітніми потребами; має навчально-пізнавальну та побутово-практичну зони.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

2.1. Організація освітнього процесу здобувачів освіти з особливими освітніми потребами в Коледжі передбачає:

 • створення інклюзивного освітнього середовища;
 • застосування принципів універсального дизайну в освітньому процесі;
 • приведення території Коледжу, будівель, споруд та приміщень у відповідність з вимогами державних будівельних норм, стандартів та правил до потреб осіб з особливими освітніми потребами.

Якщо наявні будівлі, споруди та приміщення Коледжу неможливо повністю пристосувати для потреб таких осіб, здійснюється їх розумне пристосування з урахуванням універсального дизайну;

 • забезпечення необхідними навчально-методичними матеріалами та інформаційно-комунікаційними технологіями для організації освітнього процесу;
 • застосування в освітньому процесі найбільш прийнятних для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами методів і способів спілкування, в тому числі української жестової мови, рельєфно-крапкового шрифту (шрифту Брайля) із залученням відповідних фахівців і педагогічних працівників;
 • забезпечення доступності інформації в різних форматах (шрифт Брайля, збільшений шрифт, електронний формат і т. ін.).

ІІІ. ІНКЛЮЗИВНІ ГРУПИ

 3.1. Директор Коледжу на підставі письмового звернення здобувача освіти з особливими освітніми потребами або одного з батьків (інших законних представників), а також індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (за наявності), іншої документації, що підтверджує наявність в особи особливих освітніх потреб, утворює інклюзивну групу.

3.2. Утворення інклюзивної групи в Коледжі та припинення її діяльності здійснюється відповідно до наказу директора закладу.

3.3. Гранична чисельність здобувачів освіти з особливими освітніми потребами в одній групі визначається, виходячи з індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких здобувачів освіти, спеціальності, пристосованості аудиторій тощо.

IV. СУПРОВІД ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

 4.1. З метою організації інклюзивного навчання в Коледжі в межах наявної штатної чисельності може створюватися спеціальний навчально-реабілітаційний підрозділ або група психолого-педагогічного супроводу.

4.2. Керівник і штатні працівники спеціального навчально-реабілітаційного підрозділу призначаються та звільняються директором Коледжу.

4.3. До складу групи психолого-педагогічного супроводу залучаються педагогічні працівники Коледжу, представники адміністрації Коледжу та інші фахівці за потреби.

4.4. Спеціальний навчально-реабілітаційний підрозділ або група психолого-педагогічного супроводу виконує такі завдання:

 • співпрацює зі структурними підрозділами Коледжу щодо організації інклюзивного навчання та забезпечення навчально-реабілітаційного супроводу здобувачів освіти з особливими освітніми потребами;
 • розробляє індивідуальний навчальний план здобувача освіти з особливими освітніми потребами, проводить моніторинг його виконання, вносить до нього зміни;
 • організовує підготовку (підвищення кваліфікації) педагогічних працівників Коледжу та соціальних працівників, волонтерів для роботи зі здобувачами освіти з особливими освітніми потребами шляхом проведення лекцій, семінарів, тренінгів, засідань, круглих столів тощо;
 • консультує та надає методичну допомогу педагогічним працівникам Коледжу щодо організації освітнього процесу здобувачів освіти з особливими освітніми потребами;
 • проводить інформаційно-просвітницьку діяльність з формування толерантного ставлення до здобувачів освіти з особливими освітніми потребами;
 • співпрацює із закладами соціального захисту населення, громадськими об’єднаннями з метою провадження волонтерської діяльності, спрямованої на підтримку здобувачів освіти з особливими освітніми потребами.

4.5. Індивідуальний навчальний план здобувача освіти з особливими освітніми потребами розробляється за його участю, з урахуванням рекомендацій індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (за наявності) та/або висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (за наявності), затверджується директором Коледжу та підписується розробником. Здобувач освіти ознайомлюється зі своїм навчальним планом під підпис.

4.6. Спеціальний навчально-реабілітаційний супровід здобувачів освіти з особливими освітніми потребами в Коледжі передбачає, зокрема:

 • навчально-організаційний супровід;
 • допомогу здобувачам освіти з особливими освітніми потребами в організації освітнього процесу, написання та моніторинг виконання індивідуального навчального плану такого здобувача освіти, організацію індивідуальних консультацій тощо;
 • психолого-педагогічний супровід – системну діяльність, яка включає надання психологічної та педагогічної допомоги здобувачам освіти з особливими освітніми потребами під час освітнього процесу;
 • соціальний супровід – заходи щодо створення умов для соціальної та соціально-побутової підтримки здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, в тому числі надання інформації та допомоги у влаштуванні в гуртожиток, отриманні технічних засобів реабілітації, організації волонтерської допомоги для підтримки таких здобувачів освіти.

4.7. З метою створення належних умов для забезпечення навчально- реабілітаційного супроводу, Коледж може обладнувати ресурсні кімнати; приміщення для надання консультацій психологом, відпочинку, особистої гігієни, медичного обслуговування; зали для занять з лікувальної фізкультури.

4.8. Супровід здобувача освіти з особливими освітніми потребами можуть здійснювати батьки (інші законні представники) або особи, уповноважені ними, соціальні працівники (робітники), волонтери.

V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 5.1. Всі зміни та доповнення до цього Положення вносяться відповідним наказом директора Коледжу, або наказом про затвердження та введення в дію нової редакції Положення.

5.2. При затвердженні нової редакції, попереднє Положення втрачає чинність.