Приймальна комісія:  email telephon30   telegram color   whatsapp 

Тендер

Затверджено Наказ КЗ «МУК» ЗОР 08.09.2009 р. №136 – н. д.

 

Положення про тендерний комітет Комунальний заклад «Мелітопольське училище культури» Запорізької обласної Ради. 

І. Порядок створення та організація діяльності тендерного комітету 

1. Тендерний комітет – група спеціалістів, призначених замовником відповідальними за проведення процедур закупівель згідно з Положенням про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 №921 (зі змінами) (далі – Положення).

2. Метою створення тендерного комітету замовника є організація та проведення процедур закупівель на заходах колегіальності в прийняті рішень, відсутності конфлікту інтересів членів тендерного комітету та їх неупередженості.

3. Тендерний комітет у своїй діяльності керується законодавством, у тому числі Положенням, положенням про тендерний комітет.

4. Склад тендерного комітету та положення про нього затверджується рішенням замовника. Членам тендерного комітету є працівники замовника в кількості не менше 5 осіб.

5. До складу тендерного комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників, їх близькі родичі, посадові особи об’єднань підприємств, їх представники і близькі родичі. Членами тендерного комітету можуть бути призначені посадові особи із структурних підрозділів замовника. Зміни до складу тендерного комітету вноситься за поданням голови тендерного комітету та затверджуються рішенням замовника.

6. Для розв’язання конкретних питань, якщо виникає така потреба, зокрема в разі проведення закупівлі товарів, робіт чи послуг, що мають складний або спеціалізований характер, до роботи тендерного комітету, можуть залучатися відповідно до законодавства незалежні кваліфіковані (технічні) експерти та консультанти. Експерти та консультанти, які залучаються до роботи тендерного комітету на договірних засадах відповідно до законодавства, не можуть бути його членами і не несуть відповідальність за рішення, дії або бездіяльність тендерного комітету та службових осіб замовника, учасника чи інших осіб, за виконання (невиконання) договорів про закупівлю, а також за наслідки, спричинені такими рішеннями, діями або бездіяльністю.

7. Керівництво роботою тендерного комітету здійснює його голова, який призначається рішенням та є особою, що має право на підписання договорів про закупівлю.

8. Голова тендерного комітету організовує його роботу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на тендерний комітет функцій. Голова тендерного комітету призначає заступника (заступників) голови, відповідального секретаря та визначає функції кожного члена тендерного комітету. У разі відсутності голови тендерного комітету його обов’язки виконує заступник голови тендерного комітету (якщо призначено кількох заступників голови тендерного комітету, то він повинен визначати серед них виконуючого обов’язки голови тендерного комітету на період своєї відсутності). За рішенням голови тендерного комітету можуть створюватись окремі робочі групи із залученням спеціалістів структурних підрозділів замовника для надання консультації при вирішенні питань, що виникають у процесі здійснення закупівель, зокрема для оцінки тендерних пропозицій.

9. Робоча група з членів тендерного комітету в складі не менше трьох осіб може призначатися головою тендерного комітету для розкриття тендерних (цінових) пропозицій учасників процедур закупівель. При закриті тендерних (цінових) пропозицій робочою групою протокол про розкриття тендерних (цінових) пропозицій підписують члени робочої групи.

10. Формою роботи тендерного комітету є засідання, які проводяться у разі потреби.

11. На засіданні тендерного комітету підлягають розгляду такі питання: розподіл функцій окремих його робочих груп; - планування здійснення процедур закупівель; - проведення процедур закупівель і попередньої кваліфікації відповідно до законодавства; - розгляд скарг; - інші питання відповідно до Положення.

12. Рішення тендерного комітету оформляється протоколом, який підписують усі члени тендерного комітету з урахуванням пункту 13 цього розділу.

13. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях тендерного комітету, приймаються простою більшістю голосів від кворуму, який становить 2/3 . (вказується кворум). У разі рівного розподілу голосів голос голови тендерного комітету є вирішальним.

 

ІІ. Головні функції тендерного комітету

1. Тендерний комітет відповідає за організацію процедур закупівель на всіх етапах їх проведення. У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:

- планування здійснення процедур закупівель;

- вибір процедур закупівлі відповідно до вимог законодавства у сфері закупівель;

- оприлюднення інформації про здійснення закупівель відповідно до вимог Положення;

- підготовка затвердження та надання особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівель (попередньої кваліфікації), необхідно для проведення процедур закупівель (попередньої кваліфікації), документації;

- надання роз’яснень особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівлі (проведеній кваліфікації), щодо змісту тендерної (кваліфікаційної) документації у разі отримання від останніх відповідних запитів; - визначення необхідності застосування та проведення попередньої кваліфікації;

- організація приймання, зберігання, розкриття тендерних (цінових) пропозицій, забезпечення вибору найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції на підставі критеріїв та методики оцінки, визначеній у тендерній документації;

- проведення переговорів з учасниками при проведені процедури закупівлі в одного учасника та запрошення учасників до участі у процедурі торгів з обмеженою участю; оформлення документів, необхідних для погодження застосування процедури закупівлі в одного учасника та процедури торгів з обмеженою участю, у встановленому законодавством порядку; - ведення необхідної звітності щодо здійснення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства;

- забезпечення належного розгляду відповідно до законодавства скарг від учасників процедур закупівель та надання інформації, у тому числі документів, необхідних для розгляду скарг, які було подано до Міністерства економіки України; - сприяння органам, що здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень відповідно до законодавства, зокрема створення належних умов для проведення перевірок, надання у встановлений строк необхідних документів і відповідних пояснень;

- здійснення інших функцій, що відповідають меті створення тендерного комітету.

2. Тендерний комітет зобовя’заний розробити з урахуванням вимог Положення та затвердити порядок розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладання договору про закупівлю. У разі надходження скарги на адресу замовника тендерний комітет здійснює належний її розгляд відповідно до вимог зазначеного порядку та Положення.

 

ІІІ. Правила та обов’язки тендерного комітету.

Повноваження голови, секретаря та інших членів тендерного комітету

1. Тендерний комітет має право, зокрема:

- готувати та подавати на затвердження керівнику замовника проекти наказів щодо складу тендерного комітету, внесення до нього змін та з інших питань щодо проведення процедур закупівель;

- одержувати від структурних підрозділів замовника інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель; - залучити без права голосу у разі потреби до роботи в тендерному комітеті інших працівників замовника та на договірних засадах незалежних кваліфікованих (технічних) експертів і консультантів, в тому числі і з громадських організацій (за їх згодою);

- здійснювати необхідні для проведення процедур закупівель витрати; - визначити переможців процедур закупівель, тендерні пропозиції яких за результатами оцінки визначені найбільш економічно вигідними та акцептовані.

2. Тендерний комітет зобов’язаний, зокрема:

- організувати від імені замовника в межах наданих повноважень і визначених функцій проведення процедур закупівель (попередньої кваліфікації); - забезпечувати рівні умови для всіх учасників процедур закупівель об’єктивний вибір переможця;

- готувати письмові роз’яснення керівнику замовника стосовно отриманих на його адресу скарг від учасників процедур закупівель щодо можливих порушень процедур закупівель;

- оформлювати відповідну звітність і забезпечувати її подання на затвердження керівнику замовника; - сприяти здійсненню контролю за дотриманням законодавства у сфері закупівель органами, що здійснюють державний нагляд (контроль) у цій сфері; - вживати у випадках, передбачених законодавством, відповідних заходів щодо забезпечення захисту інформації при здійсненні процедур закупівель (попередньої кваліфікації).

3. Голова тендерного комітету:

- введе засідання тендерного комітету;

- вирішує питання стосовно забезпечення діяльності тендерного комітету;

- призначає заступника (заступників) голови та відповідального секретаря тендерного комітету;

- визначає функцію кожного члена тендерного комітету; - приймає рішення щодо створення робочих груп тендерного комітету;

- уносить на розгляд керівника замовника пропозиції щодо змін у складі тендерного комітету; - приймає рішення щодо проведення засідань тендерного комітету;

- пропонує порядок денний засідань тендерного комітету;

- здійснює інші повноваження відповідно до законодавства. Рішення голови тендерного комітету щодо призначення заступника (заступників) голови та відповідального секретаря тендерного комітету, визначення функції кожного члена тендерного комітету заносяться до протоколу засідання тендерного комітету. Рішення голови тендерного комітету щодо створення робочих груп тендерного комітету, заміщення відсутніх членів тендерного комітету та вирішення інших питань оформлюється письмово. Голова тендерного комітету (виконуючий обов’язки голови) підписує документи, що складаються у зв’язку із проведенням процедур закупівель, відповідно до вимог Положення. Документи, що відповідно до законодавства повинні засвідчуватися печаткою, після підпису голови тендерного комітету звіряються з урахуванням вимог законодавства печаткою замовника або окремою печаткою тендерного комітету (за наявності).

4. Голова, заступник голови та секретар тендерного комітету повинні отримати документи про проходження навчання (підвищення кваліфікації) у сфері закупівель у порядку, встановленим уповноваженим органом.

5. Секретар тендерного комітету призначається його головою і забезпечує ведення і його оформлення протоколів засідань тендерного комітету, оперативне інформування членів тендерного комітету стосовно організаційних питань його діяльності, за дорученням голови тендерного комітету виконує іншу організаційну роботу, а також забезпечує відповідно до пункту 31 Положення та вимог законодавства зберігання документів щодо здійснення закупівель, дотримання вимог законодавства з питань діловодства при роботі з документами, здійснює інші повноваження відповідно до законодавства. Секретар тендерного комітету забезпечує надання особам, які виявили намір взяти участь у процедурі закупівлі (попередній кваліфікації), тендерної (кваліфікаційної) документації та змін до неї (за наявності) у прошитому вигляді з пронумерованими сторінками, засвідчених підписом голови тендерного комітету (виконуючий обов’язки голови) і скріплених печаткою замовника. 6. Якщо секретар тендерного комітету відсутній на його засіданні, то голова доручає тимчасово виконувати функції секретаря іншому члену тендерного комітету.

7. Члени тендерного комітету на його засіданнях беруть участь в обговоренні та приймають рішення щодо результатів попередньої кваліфікації, розгляду, оцінки та порівняння тендерних пропозицій, визначення переможців процедур закупівель.

8. Члени тендерного комітету мають право брати участь в усіх його засіданнях так прийнятті рішень, ознайомлюватися з усіма матеріалами щодо розгляду, оцінки та порівняння тендерних пропозицій учасників процедур закупівель, виносити питання на розгляд тендерного комітету, а також мають право на занесення своєї окремої думки до протоколів засідань тендерного комітету.

9. Члени тендерного комітету зобов’язані дотримуватися вимог законодавства у сфері закупівель, у тому числі Положення, положення про тендерний комітет; об’єктивно та неупереджено розглядати тендерні (цінові) пропозиції учасників процедур закупівель, забезпечувати збереження конфіденційної інформації, що стосується діяльності тендерного комітету.

10. Тендерний комітет не повинен, крім випадків, коли цього вимагає рішення уповноваженого органу чи суду, розкривати інформацію: - подання якої суперечить законодавству, не відповідає державним інтересам, комерційним інтересам сторін чи порушує принцип чесної конкуренції; - яка стосується розгляду, оцінки та порівняння тендерних пропозицій, крім зазначеної в абзаці шостому пункту 31 Положення (у разі відхилення окремих або всіх тендерних пропозицій обґрунтування підстав відхилення).

 

ІV. Витрати на організацію та проведення процедур закупівель

Члени тендерного комітету за рішенням керівника замовника в установленому законодавством порядку можуть преміюватись за якісне та сумлінне виконання завдань, пов’язаних з організацією процедур закупівель. Розроблено на підставі Типового положення про тендерний комітет затвердженого наказом Міністерства економіки України 20.05.2009 №470.